โฮมเพจ   /  แยกอนุภาคนาโนของพาราซิน

แยกอนุภาคนาโนของพาราซิน

บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐาน

นิยามของวัสดุนาโนคือวัสดุที่มีโครงสร้างทางจุลภาคอย่างน้อยในหนึ่งมิติเล็กกว่า 100 นาโนเมตร ... ของการเผาซินเตอร์อนุภาคที่มี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จากอนุภาคนาโนสมุนไพรไทยสู่สูตรตํารับเวชสําอาง

จากอนุภาคนาโนสมุนไพรไทยสู่สูตรตำรับเวชสำอาง. ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลกพันธุ์พืชโดย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นาโนเทคโนโลยี :: ทำความรู้จักกับนาโนเทคโนโลยี

โครงสร้างนาโนสังเคราะห์ เป็นโครงสร้างของวัตถุที่เกิดจากการที่มนุษย์เป็นผู้ลงมือสร้าง ผลิต หรือสังเคราะห์ขึ้นมา ให้มีขนาดอยู่ในระดับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นาโนซิงค์ออกไซด์

อ.กฤษณะ. โดย: โครงการวิจัย [17 ส.ค. 2555 13:23] ข้อคิดเห็นที่ 17: นาโนซิงค์ออกไซด์ คือ ซิงค์ออกไซด์ในรูปของ Powder ที่มีอนุภาคขนาดเล็กในระดับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แม่เหลก็ถาวรจากวัสดุผสมนาโน วิธีการจากล่างสู่บน

ตัวเองของอนุภาคนาโน 1. บทน า หแม่เหล็กถาวรมีความสาคัญอย่างมากในด้านเศรษฐกิจ ... กระบวนการคัดแยกขนาดของอนุภาค และอนุภาคที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อนุภาคนาโน การใช้นาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโน

ตามข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างและองค์ประกอบทางเคมี อนุภาคนาโนประเภทหลักต่อไปนี้สามารถแยกแยะได้ คาร์บอน ฟูลเลอรีน 1,นาโนทิวบ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

สำหรับที่มาของอนุภาคนาโนนั้นมาได้จาก 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ จากธรรมชาติ จากกิจกรรมของมนุษย์โดยมิได้ตั้งใจให้เกิดอนุภาคนาโน และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อนุภาคนาโนเงิน: คุณสมบัติและการใช้งาน

การใช้งานที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า: อนุภาคนาโนเงินใช้ในหมึกนำไฟฟ้าและรวมเข้ากับวัสดุผสมเพื่อเพิ่มการนำความร้อนและไฟฟ้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อนุภาคนาโน: สองหมัดน๊อคมะเร็ง

อนุภาคนาโน: สองหมัดน๊อคมะเร็ง. อนุภาคนาโนถูกใช้เพื่อผลลัพท์ของการนำส่งยาไปยังเซลล์มะเร็งที่ดีขึ้น. "อนุภาคส่งสัญญาณ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อนุภาคนาโน: สองหมัดน๊อคมะเร็ง

อนุภาคนาโน: สองหมัดน๊อคมะเร็ง. อนุภาคนาโนถูกใช้เพื่อผลลัพท์ของการนำส่งยาไปยังเซลล์มะเร็งที่ดีขึ้น. …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสร้างอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งที่บรรจุไนซิน…

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อเตรียมอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งที่บรรจุไนซิน และศึกษาผลของความเป็นกรด-เบสและความเข้มข้นของเกลือต่อการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การกระจายตัวของวัสดุนาโนอัลตราโซนิก (อนุภาคนาโน)

การกระจายอัลตราโซนิกของอนุภาคนาโน. การประยุกต์ใช้ การกระจายอัลตราโซนิกของอนุภาคนาโน มีผลกระทบนานา ชัดเจนที่สุดคือ การ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"ซิลเวอร์นาโน" คุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้งาน

ซิลเวอร์นาโน มีประโยชน์และคุณสมบัติเด่น คือ การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งมีการใช้ในหลายด้าน ได้แก่. 1. ถูกนำอนุภาคซิลเวอร์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโน (Nanoparticles and application)

ด้วยคุณสมบัติของอนุภาคนาโนมีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูง เช่น Aluminium nanoparticle ถูกพัฒนาให้เป็นชิ้นส่วนของยานอวกาศ เครื่องบิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาอนุภาคนาโนและระบบนำส่ง ตอนที่ 2 | โดยคณะเภสัชฯ …

ขนาดที่เล็กของอนุภาคนาโนไขมันทำให้สามารถสัมผัสกับ stratum corneum ได้อย่างใกล้ชิดจึงช่วยเพิ่มการดูดซึมของสารสำคัญผ่านผิวหนัง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

2.1 (Nanotechnology)

รูปที่2.1 แสดงกระบวนการประดิษฐ วัสดุนาโนแบบ top-down และ bottom-up (5) 2.2 สมบัติของทองค ําแบบก อนและอน ุภาคนาโนทองค ํา

รายละเอียดเพิ่มเติม

'อนุภาคนาโนแบบจำเพาะ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากบทความวิจัย 61 บทความ พบว่า บทความวิจัยที่ศึกษาอนุภาคนาโนในการนำส่งยาเคมีบำบัดแบบใหม่ มีจำนวน 54 บทความ (88.5%) โดยอนุภาค ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การวิเคราะห์เทียบสีของอนุภาคทองคำานาโนในการตรวจสอบวัณโรค …

นาโน (AuNP) ที่สะดวกรวดเร็วและจ เพาะต่อวัณโรคา ที่ดื้อต่อยา ค ำส ำคัญ: วัณโรค วัณโรคที่ดื้อต่อยา อนุภาคทองนาโน

รายละเอียดเพิ่มเติม

'อนุภาคนาโนแบบจำเพาะ

อนุภาคนาโนแบบจำเพาะกับเป้าหมาย (active targeting nanoparticle) โดยลิแกนด์เป้าหมาย (targeting ligand) ถูกรวมเข้ากับผิวอนุภาคนาโน …

รายละเอียดเพิ่มเติม

อนุภาคไขมันขนาดนาโน ตัวนำส่งขนาดจิ๋ว ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ

ขนาดและรูปร่างของอนุภาคขนาดนาโนในสภาวะของเหลวถูกศึกษาโดยเทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอนที่สถาบันวิจัย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นาโนเทคโนโลยี :: นาโนเทคโนโลยีจากระบบธรรมชาติสู่การสังเคราะห์

วัสดุผสมระดับนาโน (nanocomposite) เป็นโครงสร้างระดับนาโนที่เป็นวัสดุผสมสังเคราะห์ที่มีเนื้อวัสดุหลายอย่างผสมกัน (multiphase material) โดยที่มีเนื้อวัสดุหนึ่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การกัดอัลตราโซนิกของผงนาโนเทอร์โมอิเล็กทริก

กัดอัลตราโซนิกสำหรับเพียง4ชั่วโมงของ Bi 2 Te 3-โลหะผสมที่ยอมรับแล้วในปริมาณที่มีนัยสำคัญของอนุภาคนาโนที่มีขนาดระหว่าง๑๕๐และ๔๐๐ nm นอกจากนี้การ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พาราฟิน

พาราฟิน หรือ เคโรซีน เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งกล…

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรักษาอัลตราโซนิกของอนุภาคนาโนสําหรับยา

อนุภาคนาโนจะต้องแยกย้ายกันอย่างสม่ำเสมอและฟังก์ชันเมื่อใช้ในเภสัชกรรม อ่านทั้งหมดเกี่ยวกับการรักษาอนุภาคนาโนอัลตราโซนิกสำหรับเภสัช ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Search Result

อนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับการส่งและสร้างความจำเพาะต่อเป้าหมายของสารกำจัดเชื้อราในการควบคุมโรคพืช : การศึกษาระบบการสร้าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Preparation and Characterization of Magnetic …

กระบวนการเกิดความร้อนของอนุภาคนาโนแม่เหล็กเกิดจากการสูญเสียสภาพแม่เหล็กซึ่งเป็นผลมา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัสดุนาโน

วัสดุนาโนหรืออนุภาคนาโนเป็นอนุภาคที่มีขนาดในระดับ ๑ - ๑๐๐ นาโนเมตร ซึ่งโดยประมาณเทียบได้กับขนาดเฉลี่ยของไวรัส หรือมีขนาดเล็กกว่าเส้นผม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นาโนเทคโนโลยี

เสื้อนาโน ด้วยการฝังอนุภาคนาโนเงิน (silver nanoparticle) ทำให้เกิดปฏิกิริยากับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย หรือการใช้อนุภาคสังกะสี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

3.3 ความสามารถในการดูดแยกอนุภาคนาโนแม่เหล็กออกจากสารละลาย 26 3.4 ศึกษาความเสถียรในการกระจายตัวของอนุภาคนาโนแม่เหล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม