โฮมเพจ   /  คู่มือบดและคัดฉบับที่ห้า

คู่มือบดและคัดฉบับที่ห้า

ขอคัดแบบ | กรมสรรพากร : ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

บริการสำหรับผู้เสียภาษีที่ต้องการยื่นคำร้องขอคัดแบบผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้เสียภาษีสามารถยื่นคำร้องขอคัดแบบได้ทุก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ …

(1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

BOI : The Board of Investment of Thailand

เอกสารเผยแพร่. บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารเผยแพร่. เอกสารเผยแพร่. คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน. provides essential information about the Board …

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มืองานสรรหาและคัดเลือก – สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ …

วิดีโอขั้นตอนการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก (ผ่านระบบ SAP) การสร้างประกาศรับสมัคร. การสร้างประกาศข้อเขียน. การเสนอประกาศเพื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตเด็กด้อยโอกาส ... การศึกษาความเครียบด การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Thai type D

ครั้งที่ 4: บริษัทส่งร่างระบบงาน (ฉบับแก้ไข) จนกว่าเสร็จสมบูรณ์ . . การขอรับใบอนุญาต . หลังจากที่บริษัทผ่านขั้นตอนการเตรียม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือ การคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ พศ2564

คู่มือการคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ พ.ศ.2564 มีการปรับปรุงเนื้อหา

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีนี้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ... คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส ำนักตรวจสอบและประเมินผลก ำลังคน

คู่มือถามตอบ : ทั่วไป วิชาการ อ านวยการ ฉบับที่ 1 ปี 2564 สำรบัญ ถาม༛-༛ตอบ༛฼กีไยวกับ กฎ༛ก.พ.༛ตามมาตรา༛63 ༛3 ตำ฽หน຋งประ฼ภททัไวเป ༛8

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง …

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีนี้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ... ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดท …

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มบรรทัดสำหรับฝึกคัดลายมือมาตรฐาน …

แบบฝึกทักษะการเขียนลายมือมาตรฐานเดี่ยว. เส้นบรรทัดคัดลายมือ5. เส้นบรรทัดคัดลายมือตารางถี่. เส้นบรรทัดคัดลายมือตาราง. ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจดทะเบียนมิติพิเศษเพิ่มทุน เพิ่มทุน …

วันที่ประชุมมีมติพิเศษ และจดทะเบียนเพิ่มทุนตามจำนวนหุ้นที่ขายได้ พร้อมทั้งจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 5.

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ …

(1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545

nunuy เผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เมื่อ อ่าน คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เวอร์ชัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และ…

monchaisirirote82 เผยแพร่ คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ อ่าน …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)ทางอินเตอร์เนท

สามารถยื่นขอคัดสำเนาเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)ได้ค่ะ โดยจากหน้าแรกของเว็บไชต์ เลือกหัวข้อ e-service เลือกขอหนังสือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายและระเบียบ | กรมธนารักษ์

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงาน คืออะไร? ทำไมทุกองค์กรถึงต้องมี

คู่มือ (Manual) หมายถึง "เอกสารขั้นตอนการทำงาน" เป็นเอกสารที่อธิบายว่าต้องทำอะไรตามลำดับขั้นตอนไหนอย่างชัดเจน จริงๆ แล้ว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือส ำหรับประชำชน กำ

คู่มือส ... และ (ฉบับที่ 4) (2.2) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือแบบประเมินคัดกรองสุขภาพจิตและจิตเวช

IPZPREAW เผยแพร่ คู่มือแบบประเมินคัดกรองสุขภาพจิตและจิตเวช เมื่อ อ่าน คู่มือแบบประเมินคัดกรองสุขภาพจิตและจิตเวช เวอร์ชันดิจิทัล ดาวน์โหลด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ว กระทรวงมหาดไทย ๑๐๒๐๐ ๒

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือ – กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

คู่มือ. คู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) แก้ไข ภาคผนวก ๓ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำนำ

อาหารและยา มาลำดับเนื้อหาใหม และเพิ่มเติมข อมูลที่จำเป?นและครอบคลุมถึงการผลิตน้ำแรธรรมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายใหม่ : ยาเสพติด 2 ฉบับ ใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กฎหมายที่เกี่ยวกับคดียาเสพติด จำนวน 2 ฉบับ ใหม่ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงใช้กฎหมายรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ

คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ "งานสารบรรณ" หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ-การส่ง การเก็บรักษา การยืม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ…

วธิ ที ี่ ๑ คลิกป่มุ เลือกรายการขอ้ มูลของ อปท. ที่ต้องการสง่ ออกและคัดลอกข้อมลู (ดาวน์โหลดข้อมูล)

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการด าเนินงาน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ …

๑ และ ๒ ที่ได้มีการกรอกข้อมูลไว้แล้ว ไปตรวจสอบประวัติการเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูฯ และประเมินสภาพ ... การค้นหาและการคัดกรอง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม