โฮมเพจ   /  กานาเสริมให้กับผู้แต่งวารสารการขุดปี

กานาเสริมให้กับผู้แต่งวารสารการขุดปี

ทำบุญวิธีไหน...เสริมดวงด้านใดบ้าง

ทำบุญซื้อชีวิตวัวควาย เสริมดวงชะตาชีวิต ต่ออายุ สะเดาะเคราะห์ทั้งปวง. ทำบุญทอดผ้าป่า-กฐิน เสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสุข ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

8 สิ่งมงคลเสริมฮวงจุ้ยรับปี 2563 ที่ต้องมีติดบ้าน

ห้ามยกปี่เซียะให้ผู้อื่นไปบูชา หากเราบูชาแล้ว เพราะเป็นวัตถุมงคลเฉพาะบุคคล 3. ห้ามให้ผู้อื่นมาลูบปี่เซียะของเราเด็ดขาด 4.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเขียนบรรณานุกรม

ถ้าผู้แต่งมากกว่า [ คน ให้ลงรายการด้วยชื่อผู้แต่งคนแรก และตาม ด้วยค าว่า "และคนอื่น ๆ หรือ และคณะ" หรือ "and others หรือ et al." โดยให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระวรสาร

พระวรสารในสารบบมีอยู่ 4 เล่ม ในคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ที่มีเนื้อหาโดยตรงเกี่ยวกับพระเยซู …

รายละเอียดเพิ่มเติม

โบราณคดี

โบราณคดี (อังกฤษ: Archaeology) คือ วิชาที่ว่าด้วย การศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ที่ได้มาจากการสำรวจ การขุดค้น (โบราณวัตถุ) การขุดแต่ง (โบราณสถาน) และการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ (ศิลาจารึก จดหมายเหตุ พงศ…

รายละเอียดเพิ่มเติม

การส่งบทความ | วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การส่งบทความ | วารสารสาธารณสุขและสังคมวิทยา

ให้ใช้แบบอักษร Time New Roman 12 ตัวบาง การเขียนบทนำในวารสารนั้น เทียบกับรายงานฉบับสมบูรณ์ คือ บทที่ 1 เป็นการนำบทที่ 1 มาสรุปให้ได้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง …

~ 6 ~ บทนำ (18 pt) (ไม่ควรเกิน 4 ย่อหน้า และเขียนให้ครอบคลุมทุกประเด็น) (16 pt) กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องที่ทำการวิจัยครั้งนี้ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาธารณรัฐกานา

การเมืองการปกครอง กานาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การส่งบทความ | วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ …

การอ้างอิงเอกสาร ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารที่มาของข้อมูล โดยใช้ระบบนาม-ปี (Name-Year System) ตามแบบ APA 7 th edition และการอ้างอิง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การส่งบทความ | วารสารสุขภาพและอาหารเชิงสร้างสรรค์

บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines) ลิ้งค์ขั้นตอนการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6 ในงานวิชาการ

18 กันยายน 2019. วิธีการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6 ในงานวิชาการ บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง เป็นส่วนสำคัญที่สำคัญของการเขียน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ

สมุดไทยที่ได้มามีอยู่สามชุด ชุดอยุธยา คือ ชุดที่หลวงประเสริฐอักษรนิติ์มอบให้หอพระสมุดวชิรญาณเมื่อวันที่ 19 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

วารสาร

5.Bulletin หมายถึง วารสารของหน่วยงานราชการ หรือเอกชน. 6.Gazette หมายถึง วารสารทางราชการ. 7.Proceeding เป็นสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเรื่องราวและผล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมบทความดีๆ ทัศนคติ และการพัฒนาตนเอง

เป้าหมายระยะสั้น อาจสำคัญกว่าต้อง SMART. July 6, 2023 by Sirichaiwatt. บทความหรืออะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองมักเน้นว่า เป้าหมายที่ดีต้อง SMART ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มรณกรรมของผู้แต่ง – TRF Criticism Project

มรณกรรมของผู้แต่ง (La mort de l'auteur) โรลองด์ บาร์ธส์ . ในเรื่องสั้นชื่อ ซาร์ราซีน1 (Sarrasine) ขณะที่พูดถึงบุรุษเพศที่ถูกตอนและแต่งตัวเป็นผู้หญิง บัลซัค (Balzac)2 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การส่งบทความ | วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ

สำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัยในคน โดยได้ระบุถึงความเคารพในบุคคล(Respect to person) เช่น การ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พงศาวดารวารสาร: ลักษณะโครงสร้างประเภทตัวอย่าง

คละเพศ. พงศาวดารวารสารมีความโดดเด่นด้วยการเป็นประเภทผสมในวารสารศาสตร์ ซึ่งหมายความว่าในอีกด้านหนึ่งจะให้ข้อมูลและในอีกด้านหนึ่งก็แสดง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง รูปแบบเอกสารอ้างอิงวารสาร …

บทนำ (18 pt) (ไม่ควรเกิน 4 ย่อหน้า และเขียนให้ครอบคลุมทุกประเด็น) (16 pt) กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องที่ทำการวิจัยครั้งนี้ ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าแรก

Smart Slider with ID: 4>>อ่านทั้งหมด>>อ่านทั้งหมดกรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา AND OR AND OR จากจากจาก ชื่อวารสาร ชื่อบทความ บทคัดย่อ,คำสำคัญ ชื่อผู้แต่ง ชื่อสถาบัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกเผยแพร่ผลงานในระหว่างวารสารเข้าถึงแบบ

วารสารเข้าถึงแบบเปิดมีเนื้อหาให้ฟรีบนเว็บไซต์และเก็บค่าใช้จ่ายกับนักวิจัยที่จะนำผลงานมาเผยแพร่ ส่วนวารสารแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เก็บค่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าแรก

Smart Slider with ID: 4>>อ่านทั้งหมด>>อ่านทั้งหมดกรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา AND OR AND OR จากจากจาก ชื่อวารสาร ชื่อบทความ บทคัดย่อ,คำสำคัญ ชื่อผู้แต่ง …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต ำรำวัคซีน และการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562

ID Intradermal (การฉีดเข้าในหนัง) IM Intramuscular (การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ) IPV Inactivated Polio Vaccine (วัคซีนโปลิโอชนิดที่ท าจากเชื้อที่ตายแล้ว) IU International unit

รายละเอียดเพิ่มเติม

Department of Fisheries | กรมประมง

กรมประมง...ออกโรงย้ำเตือนผู้ใจบุญทั้งหลายที่นิยมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเสริมดวงชะตาและ สะเดาะเคราะห์ โดยมีความเชื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม