โฮมเพจ   /  เป็นผู้จ่าย

เป็นผู้จ่าย

เรื่องควรรู้ในการรับจ่ายเช็ค

ในทางกฎหมายเช็คมีด้วยกัน 2 ประเภทคือ. 1. เช็คผู้ถือ. เป็นเช็คที่ผู้สั่งจ่ายเช็คจะระบุชื่อผู้รับเงินหรือไม่ระบุชื่อผู้รับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่าย

ผู้จ่ายแนบรายละเอียดค าสั่งซื้อ ... ส านักงานคลังเป็นผู้จ่ายและหักภาษีน าส่งกรมสรรพากร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภ.ง.ด.1ก คืออะไร ใครที่ต้องยื่นและยื่นตอนไหน

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ถือบัตรเครดิตเสียชีวิต ใครต้องเป็นคนจ่ายหนี้แทน

บิดาหรือมารดาเป็นเจ้าของบัตรเครดิต. คุณในฐานะ "บุตร" หรือ "ทายาทโดยชอบธรรม" ต้องรับภาระหนี้สินต่อ แต่ทั้งนี้ สถาบัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 คืออะไร ยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย อย่างไร

ภ.ง.ด.3 คือแบบยื่นเพื่อแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคล ที่ทำธุรกรรมกับบุคคลธรรมดา ที่เจ้าของธุรกิจ (นิติบุคคล) จะต้อง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภ.ง.ด.2 คืออะไร ? | Leceipt …

(1) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(3) (4) ดังกล่าวที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (2) ดอกเบี้ยพันธบัตร (3) ดอกเบี้ยเงินฝาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สะพานถล่ม: สะพานข้ามแยกถล่มย่านลาดกระบัง เสียชีวิต 2 ราย …

สำหรับผู้บาดเจ็บ มอบให้ทางศูนย์เอราวัณ และ ผอ.โรงพยาบาลลาดกระบัง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส | กรมสรรพากร

(1) ผู้รับซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เฉพาะค่าจ้างทำของที่เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภ.พ.36 คืออะไร แล้วใครคือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบภ.พ.36

ใครมีหน้าที่ในการยื่นแบบ ภ.พ.36. ผู้จ่ายเงินที่ทำการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษีธุรกิจ EP9: ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย …

ในกรณีที่เราเป็นผู้ถูกหักภาษีไว้บ้าง (ผู้มีเงินได้) ผมมีคำแนะนำให้สั้น ๆ ดังนี้ครับ คือ. เก็บหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนเงินทดแทน กับ กองทุนประกันสังคม …

กองทุนเงินทดแทน เป็นกองทุนที่นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินสมทบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"ภาษีโรงเรือน" เรื่องง่ายๆ ที่ผู้ประกอบการพลาดบ่อย

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่เจ้าของผลักภาระภาษีให้แก่ผู้เช่าเป็นผู้จ่าย (ระบุในสัญญาเช่า) หรือในกรณีที่ให้ญาติที่ใช้พื้นที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย สำหรับบริษัท …

ดาวน์โหลดใบสำคัญจ่าย WORD และ EXCEL. ตัวอย่าง ใบสำคัญจ่าย.docx. ตัวอย่าง ใบสำคัญจ่าย.xlsx. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลและตัวอย่างของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จ่ายเงินได้คือใคร

ผู้จ่ายเงินได้คือใคร. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มนุษย์เงินเดือน. ผู้จ่ายเงินได้คือใคร ผมกำลังจะยื่นเสียภาษีผ่าน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บัญชีรายรับ รายจ่าย …

บัญชีรายรับ รายจ่าย วิธีการทำเบื้องต้น. 1. รายงานเงินสดรับ-จ่าย. 2. ต้องจัดทำเป็นภาษาไทย. 3. ต้องลงรายการรับ-จ่าย ภายใน 3 วันทำการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิด 6 วิธี "เจ้าของ" นำ "เงินกิจการ" มาใช้แบบไหนให้ถูกต้อง

เงินปันผล. การจ่ายเงินปันผล เป็นการนำเงินของกิจการออกมาใช้ที่ดีวิธีหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คืออะไร? คำนวณแบบไหน? 7% ที่เก็บใครจ่าย?

ใครเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม. ก่อนจะตอบคำถาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตั๋วแลกเงินคืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

ผู้ที่เป็นคนถูกระบุชื่อลงในตั๋วสั่งให้จ่ายเงินตามจำนวนตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในตั๋ว คือเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้านหน้าของตั๋ว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้จัก "เช็ค" ใช้จ่ายแทนเงินสด กับข้อดี …

ธนาคารผู้จ่าย (Paying Bank) เป็นธนาคารที่ผู้สั่งจ่ายเช็คได้เปิดบัญชีไว้ และธนาคารจะทำหน้าที่ตรวจสอบลายเซ็น เงื่อนไขการสั่งจ่าย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

'ประกันสังคม' มาตรา 33 39 และ 40 ต่างกันอย่างไร …

เช็คสิทธิ์ 'ประกันสังคม' มาตรา 33 รับ 'เงินเยียวยา' 15,000 บาท สรุปล่าสุด! (21 ก.ค. 63) 'เยียวยาเกษตรกร' ตรวจสอบสิทธิ์ 'ธ.ก.ส.' จ่ายเพิ่มอีก 2 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

0702/6558 | กรมสรรพากร

2.3บริษัทฯ ขอยกเว้นไม่ต้องยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 53 ในนามผู้จ่ายเงิน แต่ขอยื่นรายการโดยระบุในช่องผู้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไขปัญหา | กรมสรรพากร

อายุ 5 ขวบ ได้รับรางวัลจากการชิงโชคเป็นทองคำหนัก 20 บาทมูลค่า 400,000 บาท ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 5 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

'ประกันสังคม' มาตรา 33 39 และ 40 ต่างกันอย่างไร …

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้เข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ... กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุสปส.จะเป็นผู้จ่ายค่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

0702/552 | กรมสรรพากร

ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินรายเดิม โดยมีสาระสำคัญว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของเงินค่าเช่า ค่าโฆษณา ค่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ThaiFranchiseCenter] 10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! ส่วย ส่วย …

ส่วย กับ ภาษี เป็นการจ่ายเงินของประชาชนเหมือนกันแต่ผลที่ได้ไม่เหมือนกัน เพราะภาษีคือเงินที่เราเสียไปแล้วย้อนกลับมาพัฒนาประเทศ แต่ส่วย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จ่ายเงิน (phuchaingoen) แปลว่า

ผู้จ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บศุลกากรเป็นผู้ที่วางสินค้าในโกดังเก็บชั่วคราวของผู้มีอำนาจศุลกากร. Payers of customs charges for storage are those ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คืออะไร? คำนวณแบบไหน? 7% ที่เก็บใครจ่าย?

เมื่อมีการจ่ายเงิน บริษัท บักหนอมใหญ่ จำกัดจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% จากยอดค่าบริการจำนวน 100,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไขปัญหา | กรมสรรพากร

หากมีเงินได้ตามมาตรา 40(5) (6) เฉพาะแพทย์ และ (8) ที่ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย บันทึกเป็น 0.00 โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลผู้จ่ายเงินได้ 34.

รายละเอียดเพิ่มเติม

หญิงไทยคนที่ 2 ผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ กับ "ราคา" ที่ต้องจ่าย

Tossapol Chaisamritpol / BBC Thai. พญ.มัณฑนา ถวิลไพร เป็นคนไทยคนที่ 5 และหญิงไทยคนที่ 2 ที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

0702/843 | กรมสรรพากร

กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าภาษีโรงเรือน หากบริษัทฯ สามารถพิสูจน์ได้โดยชัดแจ้งว่าเป็นผู้จ่าย และเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม